Tornar a > Escola nàutica

CAPITÀ DE IOT

ATRIBUCIONS CAPITÀ DE IOT

Govern d’embarcacions d’esbarjo a motor i motor i vela sense límits geogràfics, qualsevol que sigui la potència del motor i les característiques de l’embarcació d’esbarjo. Això no obstant, les que tinguin una eslora superior a 24 metres s’ajustaran a les normes de seguretat específicament establertes per a aquestes embarcacions. També pot governar motos nàutiques sense límit de potència.

Descarregar PDF

CONDICIONS PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL

 • Haver complert 18 anys d’edat.
 • Superar el reconeixement mèdic oficial.
 • Estar en possessió del títol de patró/ona de iot.
 • Aprovar l’examen teòric corresponent, segons el programa (Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques pel govern d’embarcacions d’esbarjo). (BOE núm. 247, 11 d’octubre de 2014).
 • Acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, d’almenys 48 hores de durada, de les quals seran en règim de travessia.
 • Acreditar les pràctiques reglamentaries de ràdio-operador de curt abast. Aquest curs té una durada de 12h. i és únicament presencial, però d’obligat compliment per a obtenir el títol de Capità de Iot.
 • Per a l’obtenció de la titulació de Capità de Iot a motor i vela, serà necessari realitzar, a més de les pràctiques de seguretat i navegació, unes pràctiques especifiques a vela de 16h. de durada, on el nombre màxim d’hores de pràctiques per dia serà de 8h, amb una interrupció intermèdia de descans cada 4 hores.
 • Totes les pràctiques homologades es poden realitzar abans o després de l’examen teòric i tindran una vigència de 18 mesos.
Descarregar PDF

ESTRUCTURA DE L’EXÀMEN TEÒRIC CAPITÀ DE IOT

MATÈRIA TEORIA DE NAVEGACIÓ CÀLCUL DE NAVEGACIÓ METEOROLOGIA ANGLÈS TOTAL
Durada de l’exercici Mòdul de navegació 90 minuts Mòdul de navegació 60 minuts 150 minuts
Tipus d’exercici Resolució de 10 preguntes tipus test d’opció múltiple Resolució de 10 preguntes tipus test d’opció múltiple Resolució de 10 preguntes tipus test d’opció múltiple Resolució de 10 preguntes tipus test d’opció múltiple Resolució de 40 preguntes tipus test d’opció múltiple
Requeriments per superar la prova per mòduls temàtics1 Resoldre correctament 5 preguntes Resoldre correctament 6 preguntes Resoldre correctament 5 preguntes Resoldre correctament 5 preguntes
Requeriments per superar la prova globalment Resoldre correctament 5 preguntes Resoldre correctament 6 preguntes
Material necessari per realitzar l’exercici Bolígraf o retolador Bolígraf o retolador, llapis, goma, compàs, transportador d’angles, regle, esquadra i cartabó, calculadora no programable ni programada, taules nàutiques i almanac nàutic Bolígraf o retolador i calculadora no programable ni programada Bolígraf o retolador

1 L’aprovat del mòdul es conservarà i només serà vàlid, durant les dues següents convocatòries en les que es realitzin exàmens de Capità/Capitana de iot.

Descarregar PDF

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DE NAVEGACIÓ A VELA DE CAPITÀ DE IOT

Teoria de la navegació a vela

 • Aspectes teòrics de la navegació a vela, així com unes nocions bàsiques de mecànica de fluids i del funcionament de les embarcacions a vela. S’explicaran els rumbs de l’embarcació en funció del vent i les maniobres de virar i trabujar, i s’incidirà en la planificació de la derrota i en la interpretació de les previsions meteorològiques.

Eixàrcia i veles

 • Coneixement dels elements de l’embarcació relacionats amb la navegació a vela (eixàrcia, veles, accessoris de coberta i apèndixs).

Maniobra a vela I

 • Aparellament i desaparellament de l’embarcació i principis bàsics de la maniobra a vela. Es practicaran aquí els nusos més habituals i s’explicarà com es pleguen i es cuiden les veles. S’explicarà com hissar i arriar les veles i les cauteles a seguir.

Maniobra a vela II

 • Coneixement de com influeix l’equilibri vèlic en la marxa de l’embarcació i com reacciona a la posada del timó a una o altra banda i la reducció de velocitat que aquesta posada implica. Es realitzarà l’ajustament de veles en funció del rumb de l’embarcació, amb explicació i utilització de tots els caps d’afinació i control de les veles. Es mostrarà com agafar les onades en funció del rumb i la influència d’aquestes en la marxa de l’embarcació.

Maniobra a vela III

 • Maniobres de irada i trabujada.

Maniobra a vela avançada.

 • Maniobres a vela avançades, tals com fatxejar i parar l’embarcació i fondejar i sortir de l’ancoratge a vela.

Maniobres de seguretat

 • Maniobres de seguretat, en especial la recollida d’home a l’aigua navegant a vela. S’explicaran els riscos d’un home a l’aigua navegant amb espinàquer i com es col·loca en bandera. Es procedirà també a l’arrissada de la major i a la reducció de vela de proa.

Seguretat en la navegació a vela

 • Explicació dels riscos habituals de la navegació a vela.
Descarregar PDF

CURS DE FORMACIÓ D’OPERADOR/A DE RÀDIO DE CURT ABAST

Coneixement general de les radiocomunicacions al Servei Mòbil Marítim.

 • Principis generals i característiques bàsiques del Servei Mòbil Marítim.

Coneixements i habilitats per a usar els equips radioelèctrics d’un vaixell.

 • Instal·lació de radiocomunicacions en ones mètriques i hectomètriques. Utilització pràctica dels equips de radiocomunicacions d’ones mètriques.
 • Objectiu i utilització dels dispositius i les tècniques de trucada selectiva digital.

Procediments d’explotació de l’SMSSM i utilització pràctica detallada dels subsistemes i equips de l’SMSSM.

 • Introducció bàsica als procediments de l’SMSSM.
 • Procediments radiotelefònics amb TSD i sense per les comunicacions de socors, urgència i seguretat.
 • Protecció de les freqüències de socors.
 • Sistema d’Informació sobre Seguretat Marítima (MSI: Maritime Safety Information) a l’SMSSM.
 • Procediment per anul·lar la transmissió involuntària de falses alarmes.

Procediments d’explotació i reglamentació de les comunicacions radiotelefòniques.

 • Aptitud per a intercanviar comunicacions relatives a la seguretat de la vida humana a la mar.
 • Reglamentació, procediments i pràctiques obligatòries. Coneixements teòrics i pràctics sobre els procediments radiotelefònics.
 • Utilització de l’alfabet fonètic internacional. Frases més importants de comunicació marítima normalitzada de l’OMI.
Descarregar PDF

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DE SEGURETAT I NAVEGACIÓ DE CAPITÀ/CAPITANA DE IOT

 • Utilització del material de seguretat i contra incendis.
 • Preparació de la derrota.
 • Revisió dels punts crítics de l’embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • Guàrdia efectiva de navegació.
 • Navegació.
Descarregar PDF

PROGRAMA TEÒRIC DEL TÍTOL DE CAPITÀ/CAPITANA DE IOT

1. Teoria de navegació
1.1 Esfera celeste. Definicions de:

 • Pol Nord i pol Sud celestes i eix del món.
 • Pol elevat i pol depremut.
 • Equador celeste.
 • Meridià del lloc, meridià superior i inferior del lloc.
 • Zenit i nadir i eix zenital.
 • Horitzó racional o vertader, horitzó visible o de la mar.
 • Punts cardinals.

1.2 Coordenades horàries dels astres. Definicions de:

 • Paral·lel de declinació i semicercle horari.
 • Horari del lloc de l’astre i declinació de l’astre.

1.3 Coordenades horitzontals o azimutals dels astres.

 • Definicions de: almucantarat i semicercle vertical. Definicions de: azimut nàutic i altura.
 • Diferents formes de comptar l’azimut.

1.4 Triangle de posició.

 • Definició i càlcul del valor dels seus costats:
  • Codeclinació o distància polar, distància zenital i colatitud.
 • Definició i càlcul del valor de dos dels seus angles:
  • Angle al pol i angle al zenit.

1.5 Eclíptica. Definició de:

 • Definició d’eclíptica
 • Punt d’Àries i punt de Balança.

1.6 Coordenades uranogràfiques equatorials. Definicions de:

 • Màxim d’ascensió, declinació, ascensió recta i angle sideri.

1.7 Coordenades que es mesuren a l’equador.

 • Definició de meridià zero o primer meridià.
 • Definició d’horari a Greenwich de l’astre, horari a Greenwich i horari del lloc d’Àries.
 • Relació de les coordenades que es mesuren a l’equador.

1.8 Moviment aparent dels astres. Generalitats:

 • Arcs diürn i nocturn
 • Ortos i ocasos
 • Pas dels astres pel meridià superior i inferior del lloc.

1.9 Constel·lacions. Forma d’identificar: estel polar, Creu del Sud, Ossa Major, Cassiopea i Orió.

1.10 Mesura del temps. Definició de:

 • Temps universal.
 • Hora civil del lloc.
 • Hora legal.
 • Hora oficial.
 • Data del meridià de 180°.
 • Línia internacional de canvi de data.

1.11 Publicacions nàutiques. Organització de la derrota. Routing charts.

1.12 Sextant

 • Funcionament bàsic.
 • Obtenció de l’error d’índex i la seva possible eliminació.
 • Com efectuar observacions.
 • Cures mínimes.

2. Càlcul de navegació

     2.1Resolució analítica del triangle de posició en els supòsits següents.

     • Coneguda la latitud, la declinació i l’horari del lloc, calcular l’altura estimada i l’azimut nàutic.

2.2 Mesura del temps.

     • Relació entre l’hora civil de Greenwich, l’hora civil del lloc, l’hora legal i l’hora oficial.
     • Diferència d’hora entre dos llocs.

2.3 Almanac nàutic:

     • Coneguda l’hora i la data de TU, calcular:
      • L’horari del Sol a Greenwich i la seva declinació.
      • L’horari dels estels a Greenwich i la seva declinació.
     • Coneguda la situació d’estima i la data al lloc, calcular:
      • L’hora de pas del Sol pel meridià del lloc.
     • Coneguda l’hora i la data en TU, la situació d’estima, l’altura instrumental del Sol o d’un estel, l’error d’índex del sextant i l’elevació de l’observador sobre l’horitzó, calcular:
      • Correccions i obtenir l’altura vertadera del Sol (limbe inferior) o estel.

2.4 Recta d’altura: Sol i estels.

     • Els seus determinants. Casos particulars de la recta d’altura:
      • Latitud per altura meridiana del Sol.
      • Latitud per altura de l’estel polar.

2.5 Situació per rectes d’altura: Sol i estels.

 • Situació per dues rectes d’altura simultànies.
 • Situació per dues rectes d’altura no simultànies, calculant els seus determinants amb la situació d’estima corresponent a l’hora de cada observació.
 • Calcular l’interval fins al pas del Sol i estels pel meridià superior del lloc del vaixell en moviment.

2.6 Correcció total.

 • Formes d’obtenir la correcció total:
  • Amb la relació de declinació magnètica i desviament del compàs.
  • Amb la relació d’azimut nàutic i azimut d’agulla:
   • Tenint com a dada l’azimut d’agulla de l’estel polar.
   • Tenint com a dada l’azimut d’agulla del Sol en el moment de l’orto o l’ocàs vertaders.

2.7 Derrota ortodròmica. Càlcul del rumb inicial i la distància ortodròmica.

3. Meteorologia

3.1 L’atmosfera. Composició.

3.2 Formes tempestuoses. Grops. Mànega. Tornados. Fenòmens elèctrics, acústics i òptics.

3.3 Sistemes generals de vents. Front polar. Zona de convergència intertropical. Distribució de pressions i vents. Alisis i vents generals de l’oest. Calmes equatorials. Calmes tropicals. Vents polars. Monsons.

3.4 Ciclons tropicals. Formació, trajectòria i cicle de vida. Semicercles perillós i manejable. Forma de maniobrar als ciclons. Escala de Saffir-Simpson (sense memoritzar)

3.5 Corrents marins. Principals corrents de l’Atlàntic.

3.6 Gels flotants. Origen, límits i tipus. Èpoques i llocs on són més freqüents. Navegació en zona de gels.

4. Anglès

4.1 Publicacions nàutiques en anglès.

4.2 Recepció i transmissió de missatges usant l’IMO´s Standard Marine Communication Phrases: Introducció, Generalitats, Part A, Part B: B1 i B2.

Descarregar PDF