Tornar a > Escola nàutica

PATRÓ DE IOT

ATRIBUCIONS PATRÓ DE IOT

Govern d’embarcacions d’esbarjo a motor o motor i vela de fins a 24 metres d’eslora i potència de motor adequada, per a la navegació que es faci a la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a aquesta costa traçada a 150 milles. També pot governar motos nàutiques sense límit de potència.

Descarregar PDF

CONDICIONS PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE PATRÓ DE IOT

 • Haver complert 18 anys d’edat.
 • Superar el reconeixement mèdic oficial.
 • Aprovar l’examen teòric corresponent, segons el programa (Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques pel govern d’embarcacions d’esbarjo). (BOE núm. 247, 11 d’octubre de 2014).
 • Estar en possessió del títol de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo.
 • Acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, d’almenys 48 hores de durada, de les quals, un mínim de 36 hores seran en règim de travessia, havent de realitzar cada alumne, almenys, una guàrdia de navegació completa de dia i una altre de nit.
 • Acreditar les pràctiques reglamentaries de ràdio-operador de curt abast. Aquest curs té una durada de 12h. i és únicament presencial, però d’obligat compliment per a obtenir el títol de Patró de Iot.
 • Per a l’obtenció de la titulació de Patró de Iot a motor i vela, serà necessari realitzar, a més de les pràctiques de seguretat i navegació, unes pràctiques especifiques a vela de 16h. de durada, on el nombre màxim d’hores de pràctiques per dia serà de 8h, amb una interrupció intermèdia de descans cada 4 hores. Aquestes pràctiques de vela solament s’han de realitzar en una ocasió i són vàlides per a la resta de titulacions.
 • Totes les pràctiques homologades es poden realitzar abans o després de l’examen teòric i tindran una vigència de 18 mesos.
Descarregar PDF

ESTRUCTURA DE L’EXÀMEN TEÒRIC PATRÓ DE IOT

MATÈRIA SEGURETAT A LA MAR METEOROLOGIA TEORIA DE NAVEGACIÓ NAVEGACIÓ CARTA TOTAL
Durada de l’exercici Mòdul genèric 45 minuts Mòdul de navegació 75 minuts 120 minuts
Tipus d’exercici Resolució de 10 preguntes tipus test d’opció múltiple Resolució de 10 preguntes tipus test d’opció múltiple Resolució de 10 preguntes tipus test d’opció múltiple Resolució de 10 preguntes tipus test d’opció múltiple Resolució de 40 preguntes tipus test d’opció múltiple
Requeriments per superar la prova per mòduls temàtics1 Resoldre correctament 5 preguntes Resoldre correctament 5 preguntes Resoldre correctament 5 preguntes Resoldre correctament 5 preguntes
Requeriments per superar la prova globalment Resoldre correctament 5 preguntes  Resoldre correctament 7 preguntes  Resoldre correctament 28 preguntes
Material necessari per realitzar l’exercici Bolígraf o retolador Bolígraf o retolador Bolígraf o retolador i calculadora no programable ni programada Bolígraf o retolador, llapis, goma, compàs, transportador d’angles, regle, esquadra i cartabó, calculadora no programable ni programada, anuari de marees, taules nàutiques

1 L’aprovat del mòdul es conservarà i només serà vàlid, durant les dues següents convocatòries en les que es realitzin exàmens de Patró/ona de iot.

Descarregar PDF

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DE NAVEGACIÓ A VELA DE PATRÓ DE IOT

Teoria de la navegació a vela

 • Aspectes teòrics de la navegació a vela, així com unes nocions bàsiques de mecànica de fluids i del funcionament de les embarcacions a vela. S’explicaran els rumbs de l’embarcació en funció del vent i les maniobres de virar i trabujar, i s’incidirà en la planificació de la derrota i en la interpretació de les previsions meteorològiques.

Eixàrcia i veles

 • Coneixement dels elements de l’embarcació relacionats amb la navegació a vela (eixàrcia, veles, accessoris de coberta i apèndixs).

Maniobra a vela I

 • Aparellament i desaparellament de l’embarcació i principis bàsics de la maniobra a vela. Es practicaran aquí els nusos més habituals i s’explicarà com es pleguen i es cuiden les veles. S’explicarà com hissar i arriar les veles i les cauteles a seguir.

Maniobra a vela II

 • Coneixement de com influeix l’equilibri vèlic en la marxa de l’embarcació i com reacciona a la posada del timó a una o altra banda i la reducció de velocitat que aquesta posada implica. Es realitzarà l’ajustament de veles en funció del rumb de l’embarcació, amb explicació i utilització de tots els caps d’afinació i control de les veles. Es mostrarà com agafar les onades en funció del rumb i la influència d’aquestes en la marxa de l’embarcació.

Maniobra a vela III

 • Maniobres de irada i trabujada.

Maniobra a vela avançada.

 • Maniobres a vela avançades, tals com fatxejar i parar l’embarcació i fondejar i sortir de l’ancoratge a vela.

Maniobres de seguretat

 • Maniobres de seguretat, en especial la recollida d’home a l’aigua navegant a vela. S’explicaran els riscos d’un home a l’aigua navegant amb espinàquer i com es col·loca en bandera. Es procedirà també a l’arrissada de la major i a la reducció de vela de proa.

Seguretat en la navegació a vela

 • Explicació dels riscos habituals de la navegació a vela.
Descarregar PDF

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DE SEGURETAT I NAVEGACIÓ DE PATRÓ/ONA DE IOT

 • Utilització del material de seguretat i contra incendis.
 • Preparació de la derrota.
 • Comprovacions abans de sortir a la mar.
 • Guàrdia efectiva de navegació.
 • Navegació.
Descarregar PDF

CURS DE FORMACIÓ D’OPERADOR/A DE RÀDIO DE CURT ABAST

Coneixement general de les radiocomunicacions al Servei Mòbil Marítim.

 • Principis generals i característiques bàsiques del Servei Mòbil Marítim.

Coneixements i habilitats per a usar els equips radioelèctrics d’un vaixell.

 • Instal·lació de radiocomunicacions en ones mètriques i hectomètriques. Utilització pràctica dels equips de radiocomunicacions d’ones mètriques.
 • Objectiu i utilització dels dispositius i les tècniques de trucada selectiva digital.

Procediments d’explotació de l’SMSSM i utilització pràctica detallada dels subsistemes i equips de l’SMSSM.

 • Introducció bàsica als procediments de l’SMSSM.
 • Procediments radiotelefònics amb TSD i sense per les comunicacions de socors, urgència i seguretat.
 • Protecció de les freqüències de socors.
 • Sistema d’Informació sobre Seguretat Marítima (MSI: Maritime Safety Information) a l’SMSSM.
 • Procediment per anul·lar la transmissió involuntària de falses alarmes.

Procediments d’explotació i reglamentació de les comunicacions radiotelefòniques.

 • Aptitud per a intercanviar comunicacions relatives a la seguretat de la vida humana a la mar.

Reglamentació, procediments i pràctiques obligatòries.

Coneixements teòrics i pràctics sobre els procediments radiotelefònics.

Utilització de l’alfabet fonètic internacional. Frases més importants de comunicació marítima normalitzada de l’OMI.

Descarregar PDF

PROGRAMA TEÒRIC DEL TÍTOL DE PATRÓ/ONA DE IOT

1. Seguretat a la mar
1.1 Estabilitat transversal. Definicions de:

 • Estabilitat estàtica transversal: definició i classificació.
 • Centre de gravetat del vaixell i desplaçament.
 • Centre de carena i empenyiment.
 • Metacentre
 • Altura metacèntrica.
 • Tipus d’equilibri: estable, indiferent i inestable.
 • Coneixement de (sense càlculs):
  • La influència de l’altura metacèntrica en l’estabilitat transversal.
  • L’efecte del trasllat vertical i horitzontal de pesos en l’estabilitat estàtica transversal.

1.2 Equip de seguretat. Descripció, recomanacions d’ús i estiba dels següents elements:

 • Armilles salvavides.
 • Arnesos i línies de vida.
 • Cèrcols salvavides i rais salvavides.
 • Bengales de mà, coets amb llum vermella i paracaigudes i senyals fumígens flotants.
 • Mirall de senyals, botzina de boira i reflector de radar.
 • Extintors portàtils i bujols contra incendis.

1.3 Abandonament de l’embarcació

 • Mesures a prendre abans d’abandonar l’embarcació.
 • Forma d’abandonar l’embarcació en el supòsit de disposar de rai salvavides.
 • La safa hidrostàtica. Activació manual i automàtica.
 • Permanència al rai salvavides: Organització a bord.
 • Ús dels senyals pirotècnics.
 • Utilització de la radiobalisa EPIRB, del responedor de radar (SART) i del VHF portàtil.

1.4 Salvament Marítim. Rescat des d’un helicòpter segons informació publicada per Salvament Marítim:

 • Temps de resposta i velocitat de l’helicòpter.
 • Contacte previ a l’arribada de l’helicòpter.
 • Obligació de posar-se l’armilla salvavides.
 • Rescat des de l’aigua o des del rai salvavides.
 • Rescat de béns (documentació).
 • Precaucions amb:
  • Embarcacions a vela.
  • Objectes a coberta.
  • Llançament de coets amb paracaigudes.
  • Activació del RESAR.

2. Meteorologia

2.1 Isòbares. Definició i utilitat del gradient horitzontal de pressió atmosfèrica.

2.2 Fronts, borrasques i anticiclons. Definicions de: – Front càlid – Front fred – Front oclús (càlid, fred i sense especificar). Temps associat al pas d’anticiclons i borrasques.

2.3 Vent. Definicions de:

 • Vent d’Euler
 • Vent geostròfic
 • Vent ciclostròfic
 • Vent antitríptic. Vents característics de la Mediterrània i l’Atlàntic oriental.

2.4 Humitat. Conceptes de:

 • Humitat absoluta i relativa.
 • Punt de rosada.

2.5 Núvols. Classificació segons el seu procés de formació, la seva forma i la seva altura.

2.6 Boires. Classificació segons el seu procés de formació. Previsió a bord mitjançant un psicròmetre. Dispersió de la boira.

2.7 Onades. Formació de les onades. Definicions de: longitud, període i altura de l’onada (sense relacionar-los).

2.8 Corrents marins. Classificació segons les causes que els originen. Corrents generals a les costes espanyoles i de la Mediterrània.

3. Teoria de navegació
3.1 Esfera terrestre. Definicions de:

 • Eix, pols, equador, meridians i paral·lels.
 • Tròpics i cercles polars.
 • Meridià zero i meridià del lloc.
 • Latitud i longitud.

3.2 Correcció total.

 • Definició de correcció total.
 • Forma de calcular la correcció total per:
  • Declinació magnètica i el desviament del compàs.
  • La polar.
  • Enfilacions o oposicions.

3.3 Rumbs.

 • Definicions de rumbs:
  • Vertader, de superfície i efectiu.
 • Conceptes d’abatiment i deriva.
 • Definició de rumb d’agulla.

3.4 Publicacions nàutiques. Avisos als navegants. Correccions de les cartes i els derroters.

3.5 Mesura del temps. Definició (sense càlculs) de:

 • Temps universal, hora civil del lloc, hora legal, hora oficial i hora del rellotge de bitàcola.

3.6 Radar.

 • Què és i per a què serveix el radar.
 • Comprensió dels ajustaments necessaris per a una òptima visualització (sintonia, guany, pertorbacions de mar i pluja).
 • Distàncies i marcacions radar, ús com a línies de posició.
 • Conversió de la marcació radar en demora.

3.7 GNSS.

 • Què és i per a què serveix un equip GNSS.
 • Vocabulari relacionat: WPT, COG, SOG, XTE, ETA, MOB. Dàtum.
 • Importància de traslladar la posició de l’equip GNSS a la carta de paper.

3.8 Cartes electròniques. Tipus de cartes electròniques. Importància de les cartes en paper.

3.9 AIS. Què és i per a què serveix l’AIS.

4 Navegació per carta

4.1 Correcció total.

 • Càlcul de la correcció total tenint alguna de les següents dades:
  • Desviament del compàs i declinació magnètica.
  • Demora d’agulla a una enfilació.
  • Azimut d’agulla per la polar.

4.2 Rumbs i distàncies (mitjançant resolució gràfica a la carta).

 • Rumb i distància entre dos punts, amb i sense vent:
  • Traçat, mesurament i càlcul del rumb d’agulla.
 • Rumb per a passar a una distància d’un punt de la costa, amb i sense vent:
  • Traçat, mesurament i càlcul del rumb d’agulla.

4.3 Línies de posició: distància radar a la costa, enfilació, oposició i demora.

 • Situació simultània amb dues de les línies de posició esmentades.

4.4 Línies de posició: distància radar a la costa, enfilació, oposició i demora.

 • Situació no simultània amb dues de les línies de posició esmentades.

4.5 Corrent conegut (mitjançant resolució gràfica a la carta).

 • Conegut el rumb i la intensitat del corrent, l’Hrb i la situació de sortida (o dades per a obtenir-la segons els apartats 4.3 i 4.4), calcular gràficament:
  • Rumb efectiu i velocitat efectiva, tenint a més com a dades el rumb d’agulla, la correcció total (o bé dades per calcular-la) i la velocitat del vaixell.
  • Rumb d’agulla i velocitat efectiva, tenint a més com a dades la situació d’arribada, o rumb per a passar a una distància d’un punt de la costa, la velocitat del vaixell i la correcció total (o bé dades per calcular-la).
  • Rumb d’agulla i velocitat del vaixell, tenint a més com a dades la situació i l’hora d’arribada.

4.6 Corrent desconegut (mitjançant resolució gràfica a la carta).

 • Càlcul del corrent desconegut, el seu rumb i la intensitat mitjançant una situació vertadera obtinguda segons l’apartat 4.3 i la situació estimada a la mateixa hora que la situació vertadera.

4.7 Situació d’estima (mitjançant resolució gràfica a la carta).

 • Coneguda la situació de sortida i el rumb d’agulla: estima gràfica, inclosos el vent i el corrent.

4.8 Derrota loxodròmica. Resolució analítica de la derrota loxodròmica

 • Coneguda la situació de sortida, el rumb o rumbs directes i la distància navegada a cada rumb, calcular la situació d’estima d’arribada.
 • Conegudes la situació de sortida i la d’arribada, calcular el rumb directe i la distància entre ambdues.

4.9 Marees. Càlcul de la profunditat en un moment qualsevol, problema directe i invers (es preguntarà com a qüestió independent dels exercicis de navegació).

Descarregar PDF