Tornar a > Escola nàutica

PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA

ATRIBUCIONS DE PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA

Govern d’embarcacions d’esbarjo a motor i a vela de fins a 8 metres d’eslora, amb la potència de motor adequada a aquesta eslora, sempre i quan l’embarcació no s’allunyi més de 5 milles, en qualsevol direcció, d’un recer o platja accessible. També pot governar motos nàutiques sense límit de potència.

Descarregar PDF

CONDICIONS PER L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA

 • Haver complert 18 anys d’edat, o 16 amb consentiment patern o del tutor.
 • Superar el reconeixement mèdic oficial.
 • Aprovar l’examen teòric corresponent,
 • Realització de les pràctiques reglamentaries de radiocomunicacions, la durada de la qual no podrà ser inferior a 4 hores.
 • L’alumne també té l’opció de fer el curs de ràdio-operador de curt abast, amb l’avantatge que aquestes pràctiques li serviran per la resta de titulacions i no les tindria que tornar a realitzar.
 • Acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, d’almenys 8 hores de durada mínima, en qualsevol escola autoritzada per la Direcció General de Pesca Marítima.
 • Per a l’obtenció de la titulació de Patró de Navegació Bàsica a motor i vela, serà necessari realitzar, a més de les pràctiques de seguretat i navegació, unes pràctiques especifiques de 16 hores de durada.
 • Totes les pràctiques homologades es poden realitzar abans o després de l’examen teòric i tindran una vigència de 18 mesos.
Descarregar PDF

ESTRUCTURA DE L’EXÀMEN TEÒRIC DE PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA

Durada de l’exercici 45 minuts
Tipus d’exercici Resolució de 27 ítems d’opció múltiple (27 preguntes tipus test)
Estructura de l’exercici 4 Preguntes sobre nomenclatura nàutica.
2 Preguntes sobre elements d’amarratge i ancoratge.
4 Preguntes sobre seguretat.
2 Preguntes sobre legislació
5 Preguntes sobre abalisament.
10 Preguntes sobre el reglament d’abordatges.
Requeriments per superar l’exercici Resoldre correctament disset preguntes.
S’han de resoldre correctament com a mínim tres de les cinc preguntes d’abalisament i cinc de les deu preguntes sobre reglament d’abordatges.
Material necessari per realitzar l’exercici Bolígraf o retolador.
Descarregar PDF

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES A VELA DE PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA

Teoria de la navegació a vela

 • Aspectes teòrics de la navegació a vela, així com unes nocions bàsiques de mecànica de fluids i del funcionament de les embarcacions a vela. S’explicaran els rumbs de l’embarcació en funció del vent i les maniobres de virar i trabujar, i s’incidirà en la planificació de la derrota i en la interpretació de les previsions meteorològiques.

Eixàrcia i veles

 • Coneixement dels elements de l’embarcació relacionats amb la navegació a vela (eixàrcia, veles, accessoris de coberta i apèndixs).

Maniobra a vela I

 • Aparellament i desaparellament de l’embarcació i principis bàsics de la maniobra a vela. Es practicaran aquí els nusos més habituals i s’explicarà com es pleguen i es cuiden les veles. S’explicarà com hissar i arriar les veles i les cauteles a seguir.

Maniobra a vela II

 • Coneixement de com influeix l’equilibri vèlic en la marxa de l’embarcació i com reacciona a la posada del timó a una o altra banda i la reducció de velocitat que aquesta posada implica. Es realitzarà l’ajustament de veles en funció del rumb de l’embarcació, amb explicació i utilització de tots els caps d’afinació i control de les veles. Es mostrarà com agafar les onades en funció del rumb i la influència d’aquestes en la marxa de l’embarcació.

Maniobra a vela III

 • Maniobres de virada i trabujada.

Maniobra a vela avançada.

 • Maniobres a vela avançades, tals com fatxejar i parar l’embarcació i fondejar i sortir de l’ancoratge a vela.

Maniobres de seguretat

 • Maniobres de seguretat, en especial la recollida d’home a l’aigua navegant a vela. S’explicaran els riscos d’un home a l’aigua navegant amb espinàquer i com es col·loca en bandera. Es procedirà també a l’arrissada de la major i a la reducció de vela de proa.

Seguretat en la navegació a vela

 • Explicació dels riscos habituals de la navegació a vela.
Descarregar PDF

FORMACIÓ DE RADIOCOMUNICACIONS DE PATRÓ/NA DE NAVEGACIÓ BÀSICA

 • Coneixement general de les radiocomunicacions al Servei Mòbil Marítim.
 • Coneixement pràctic detallat i aptitud per a utilitzar els equips de radiocomunicacions.
Descarregar PDF

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DE SEGURETAT I NAVEGACIÓ DE PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA

 • Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar. Coneixement i maneig del material de seguretat, revisió dels punts crítics de l’embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • Motors. Identificació dels elements de la instal·lació propulsora. Engegada del motor i comprovacions de funcionament.
 • Cordam. Maneig de caps i nusos bàsics.
 • Maniobres. Maniobres a la dàrsena, atracades i desatracades. Velocitat de seguretat.
 • Ancoratge, vigilància i control de la derrota. Maniobra d’ancoratge i de virada de l‘àncora. Precaucions amb banyistes i bussejadors.
 • Maniobres de seguretat. Riscos en cas d’home a l’aigua, precaucions i recollida; ús de la funció MOB de l’equip GNSS. Es podrà atorgar certa flexibilitat en la realització i el desenvolupament de les pràctiques en funció de les condicions meteorològiques. En tot cas, s’haurà d’exhaurir el total d’hores i impartir el temari de pràctiques en la seva totalitat.
Descarregar PDF

PROGRAMA TEÒRIC DE PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA

1. Nomenclatura nàutica

1.1 Buc. Definicions de:

 • Buc i coberta.
 • Proa i popa.
 • Línia i pla de crugia, per a definir: estribord i babord.
 • Costats, amura, través i aleta.
 • Pla de flotació, per a definir: obra viva (carena) i obra morta.
 • Banyera i embornals.
 • Escotilles, escotilla principal.
 • Claraboies i colls de cigne.
 • Portells i lluernes.
 • Passamans, candelers i guardamans.

1.2 Estructura. Definicions de:

 • Quilla, roda, codast, quadernes, baus, borda, regala, mampares, pla i sentina.
 • Aixetes de fons.
 • Bombes d’esgotament.

1.3 Equip de fondeig. Definicions de:

 • Molinet: corona de Barbotin, embragatge i fre.
 • Línia de fondeig. Grilló d’unió. Parts de l’àncora sense cep.
 • Forma de l’àncora d’arada, de l’àncora Danforth i del ruixó.
 • En referència a l’àncora i la maniobra de fondeig, definicions de: virar, filar, àncora suspesa, a pic, llevar, salpar, clara i lliure.

1.4 Timó. Definicions de:

 • Parts del timó: canya o roda, metxa, llimera, guardins i pala.

1.5 Hèlice . Definicions de:

 • Parts de l’hèlice: eix, botzina, nucli, pales i cabasset.
 • Hèlice dextrogira i hèlice levogira.
 • Hèlices dobles de gir a l’exterior.
 • Hèlice de pales abatibles.

1.6 Dimensions. Definicions de:

 • Eslora, mànega i mànega màxima, puntal, francbord, calat de proa, calat de popa, calat mitjà i assentament
 • Desplaçament màxim en embarcacions d’esbarjo.

1.7 Terminologia. Definicions de:

 • Escorar i adreçar. Sobrevent i sotavent.

2. Elements d’amarratge i d’ancoratge

2.1 Elements d’amarratge. Definicions de: norai, morts, boies, defenses, gafa, punta de cap, sina, ferm i gasa, guiacaps, politjó, bites i cornamuses.

2.2 Nusos. Indicar per a què s’empren els nusos següents: pla, volta de guardiamarina, ballestrinca i as de guia.

2.3 Ancoratge.

 • Elecció del lloc de fondeig i de l’ancoratge.
 • Ancoratge fent gat amb una àncora: maniobra, longitud del fondeig, cercle de borneig. Llaurar
 • Vigilància durant l’ancoratge: Marques, alarma de sonda.
 • Orinc.
 • Maniobra de llevar l’àncora.

3. Seguretat

3.1 Estabilitat

 • Definicions de:
  • Moviment de balanç i capcineig.
  • Estabilitat estàtica transversal i longitudinal (sense entrar en el seu estudi).
 • Forma de governar per a evitar balanços i capcineigs.
 •  Importància de no entravessar-se a la mar.

3.2 Comprovacions abans de fer-se a la mar

 • Ser conscient de la necessitat i la importància de realitzar una sèrie de comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • Poder enumerar les següents:
  • Nivells d’oli, filtres de decantació d’aigua i impureses, líquid refrigerant, refrigeració, corretja de l‘alternador, nivell de combustible, aigua dolça, bateries, llums de navegació, equip de ràdio, estanquitat, sistema de govern i propulsió, absència de gasos explosius, fuites d’oli o combustible, informe meteorològic, existència i estat d’elements de seguretat (armilles, cèrcols salvavides, equip pirotècnic i extintors).

3.3 Mesures a prendre a bord amb mal temps

 • Estiba i arranjament del vaixell a la colla.
 • Revisió de totes las obertures. Tancament d’aixetes de fons.
 • Derrota a seguir: Capejar o córrer el temporal.
 • Riscos d’una costa a sotavent.

3.4 Tempestes elèctriques

 • Protecció de les tempestes elèctriques i influència en l’agulla.

3.5 Baixa visibilitat

 • Precaucions en la navegació amb boira. El reflector de radar. Evitar el trànsit marítim.
 • Precaucions per a la navegació nocturna.

3.6 Aigües somes

 • Definició d’aigües somes.
 • Precaucions en la navegació en aigües somes.

3.7 Material de seguretat. Descripció, recomanacions d’ús i estiba dels següents elements:

 • Armilles salvavides.
 • Arnesos i línies de vida.
 • Cèrcols salvavides i rais salvavides.
 • Bengales de mà, coets amb llum vermella i paracaigudes i senyals fumígens flotants.
 • Mirall de senyals i botzina de boira.
 • Extintors portàtils i bujols contra incendis.

3.8 Home a l’aigua

 • Prevenció per a evitar una situació d’home a l’aigua: arnés de seguretat, il·luminació.
 • Home a l’aigua: Alliberar l’hèlice, senyalització del/de la nàufrag/a, abalisament individual, llançament d’ajudes.
 • Maniobres d’aproximació quan es veu el/la nàufrag/a: maniobra d’Anderson i maniobra de Boutakow.
 • Maniobres de recerca quan no es veu el/la nàufrag/a: exploració en espiral quadrada i exploració per sectors
 • Ús del sistema de navegació per satèl·lit (GNSS) en cas d’home a l’aigua.
 • Precaucions durant la recollida.
 • Reanimació d’un/a nàufrag/a: respiració boca a boca i massatge cardíac.
 • Hipotèrmia: concepte i mesures a prendre.

3.9 Remolc

 • Maniobra d’aproximació, donar i prendre el remolc, forma de navegar el remolcador i el remolcat.

3.10 Salvament Marítim

 • A més de mitjançant l’ús de l’estació de ràdio de bord, forma de contactar amb Salvament Marítim: 112 i 900 202 202.

4. Legislació

4.1 Normes que afecten a les embarcacions d’esbarjo

 • Respecte del trànsit marítim i la navegació interior als ports.

4.2 Limitacions a la navegació

 • En llocs pròxims a la costa.
 • En platges no abalisades.
 • En platges abalisades i canals d’accés.
 • En reserves marines.

4.3 Bussejadors i banyistes. Precaucions a prendre davant la presència de:

 • Banyistes.
 • Bussejadors. Banderes “Alfa” del Codi internacional de senyals i “Bravo” modificada.

4.4 Prevenció de la contaminació

 • Idea sobre el règim de descàrregues i vessaments al mar de les embarcacions d’esbarjo, segons l’Ordre FOM 1144/2003, de 28 d’abril, o aquella que pogués substituir-la
 • Idea sobre el règim de lliurament de deixalles generades per les embarcacions d’esbarjo, segons el Reial decret 1381/2002, de 20 de desembre, o aquell que pogués substituir-lo
 • Règim de vessament d’escombraries al mar segons el capítol V del Conveni internacional MARPOL:
  • Àmbit d’aplicació (regla 2).
  • Prohibició general de la descàrrega d’escombraries al mar (regla 3).
  • Descàrrega d’escombraries fora de les zones especials (regla 4).
  • Descàrrega d’escombraries dins de zones especials, cas concret de la Mediterrània (regla 6).
 • Responsabilitat del/de la patró/ona per contaminació.
 • Conducta davant d’un albirament de contaminació durant la navegació: obligació d’informar.

4.5 Pavelló nacional

 • Bandera nacional en embarcacions d’esbarjo
 • Ús de la bandera de la comunitat autònoma.

4.6 Salvament

 • Obligació de prestar auxili a les persones segons el paràgraf 1, regla 33, capítol V, del Conveni internacional SOLAS.

4.7 Protecció d’espais naturals del medi marí.

Zones especialment protegides d’importància per la Mediterrània (ZEPIM). Cas concret a la Mediterrània: praderes de posidònia oceànica.

5. Abalisament

5.1 Normativa IALA.

 • Marques laterals regió A, marques cardinals, marques de perill aïllat, marques d’aigües navegables i marques especials.

En la resolució de cada convocatòria s’especificarà la normativa IALA en la qual es basaran els exàmens.

6. Conveni internacional per a prevenir els abordatges

6.1 Generalitats. Regles 1 a 3.

6.2 Regles de rumb i de govern. Regles 4 a 19.

6.3 Llums i marques. Regles 20, 21 i 23 a 31.

6.4 Senyals acústics i lluminosos. Regles 32 a 37.

6.5 Senyals de perill. Annex IV.

QUEDEN EXPRESSAMENT EXCLOSOS: regla 22 i annexos I, II i III, així com qualsevol interpretació que no s’ajusti literalment al text del Reglament.

Descarregar PDF